ห้องปฏิบัติการชุมชน ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่บุคคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นและประชาชนทั่วไป รายละเอียดการตรวจดังนี้